Whole30 Creamy Taco Soup

INGREDIENTS
Soup
 • 1 1/2 tablêspoons ghêê or coconut oil
 • 1 largê yêllow onion dicêd
 • 4 bêll pêppêrs dicêd
 • 2 pounds grassfêd ground bêêf
 • 2-3 tablêspoons chili powdêr dêpênding on how spicy you want it
 • 2 tablêspoons cumin
 • 2 têaspoons sêa salt
 • 2 têaspoons black pêppêr
 • 1 têaspoon paprika
 • 1 têaspoon cinnamon
 • 1/2 têaspoon garlic powdêr
 • 1/2 têaspoon onion powdêr
 • 1/8 - 1/4 têaspoon cayênnê pêppêr dêpênding on how spicy you want it
 • 28 ouncês dicêd tomatoês
 • 24 ouncês bonê broth- Find Hêrê!
 • 5 ouncês culinary coconut milk
 • 8 oncês dicêd grêên chilês
  Whole30 Creamy Taco Soup
INSTRUCTIONS
Gêt full rêcipê >> http://themovementmenu.com/recipes/easy-whole30-taco-soup/

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel