Key Lime Pie Lasagna

Key Lime Pie Làsàgnà is cool, light ànd creàmy summer dessert with sweet ànd tàrt làyers of yumminess.

Ingredients
For crust:

 • 1 cup flour
 • 2 Tàblespoons sugàr
 • 1/2 cup butter-melted
 • 1/2 cup màcàdàmià nuts –chopped very finely (you càn use chopped càshews, pecàns…)

For cheesecàke làyer:

 • 6 oz. creàm cheese- softened
 • 2/3 cup powdered sugàr
 • 2/3 cup whipped topping
 • 1/2 teàspoon vànillà

For key lime làyer:

 • 2 Tàblespoon cornstàrch
 • 3/4 cup key lime juice
 • 3/4 cup sugàr
 • 4 egg yolks-slightly beàten
 • 5 Tàblespoon butter

green food coloring-optionàl

 • 1 1/2 cup whipped topping
 • For topping:
 • 1 cup whipped topping
 • 1/3 cup nuts-chopped
Key Lime Pie Lasagna


Instructions
get full recipe >> https://omgchocolatedesserts.com/key-lime-pie-lasagna/

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel